❁• گلچین عاشقانه •❁
دوست داشتن تو روزی من است که خداوند هر روز بیشترش میکند ...